មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារ ជំរុញឲ្យគ្រូជំ​នាញ ត្រូវស្វែងយល់បន្ថែមអំ​ពី​បច្ចេ​កវិទ្យាសម័​យ​ទំនើប យកមកបង្ហាត់ប​ង្រៀ​ន ដល់សិ​ស្ស ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារនា​ពេ​លអ​នា​គត – CEN