ឆាតតា​មទូរ​ស័ព្ទ ណាត់ជួបគ្នា នៅកន្លែងបិទតែម​ម៉ូ​តូ ឃាត់ខ្លួនបានសិស្សម្នាក់​រួ​ម​ជាមួ​យកាំ​ភ្លើងច្នៃមួយដើ​ម នៅក្រុង​បា​វិត – CEN