នគរបាល​ខេត្តបាត់ដំបង ប្រកាស​ចាប់ខ្លួន​ប្រជា​ការពារ​នៅ​ភូមិ​អ្នកតា​ទ្វារ ដែល​វាយ​ជនពិការ​ម្នាក់​បាក់ដៃ​ទាំង​២ – CEN