វៀតណាមនឹង​បិទ​ទិដ្ឋាការ ដល់អ្នកទេសចរ​ចិ​ន ដើម្បីការពារកា​រ​រាលដា​លវី​រុសកូ​រ៉ូ​ណា – CEN