អាជ្ញាធររាជធា​នីភ្នំ​ពេញ ប្រាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបង់ប្រា​ក់​ថ្លៃប្រ​មូល​សំ​រាម ចាប់ពី​ដើមខែ​កុ​ម្ភៈនេះទៅ – CEN