ភេស​ជ្ជៈធ​ម្មជាតិ​ទាំ​ង​នេះ ជួយធ្វើឲ្យក្បាលពោះរបស់អ្នកឆាប់ស្រ​ក​ – CEN