ឃុំខ្លួនព្រា​នព្រៃ​ម្នាក់​ ដាក់ពន្ធនាគារខេ​ត្ត​មណ្ឌ​លគិ​រី បាញ់សម្លា​ប់ សត្វស្វាកន្ទុយ​ស​ – CEN