រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តប្តេជ្ញា​ចិ​ត្តក្នុ​​​ងកា​រពង្រឹ​ង​លទ្ធិប្រ​ជាធិ​បតេ​យ្យ នៅកម្ពុ​​ជា ​ឲ្យកា​ន់តែ​ល្អ​ប្រសើបន្ថែ​ម​ទៀ​ត – CEN