ល្បី Angelina Jolie មាន​ទំនាក់​​ទំនង​ស្នេហា ជា​​មួយ​​អ្នក​​ផលិត​​រឿង​​ជន​ជាតិ​​ខ្មែរ ប្រាជ្ញ លី តែ​​អ្នក​​ស្និទ្ធ​​ស្នាល​បដិសេធ និង​សូម្បី​​ទទួច​​​ថា​​… – CEN