កម្ពុជា និង​កូរ៉េ​បាននិងកំពុង​យកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​ការជំរុញ​ទំនាក់ទំនង​លើ​វិស័យ​ការទូត​ – CEN