ស្ដេច​តោ​ត្រូវបាន​រក​ឃេី​ញ ពេល​ជួសជុល​កំពង់ទឹក​បារាយ៍​មេបុណ្យ – CEN