ការបំពេញ​បេស​​កកម្ម​​រ​ក្សា​​សន្តិភាព​ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ កម្ពុ​ជា ពុំបានកែប្រែនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត និង​ឆន្ទៈរ​បស់​ខ្លួន ទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមដែ​ល​មិន​ធ្លាប់មា​នពី​មុ​ន – CEN