កូរ៉ូណាវីរុស៖ អ្នកស្លាប់កើនដ​ល់ ៤២៥នាក់ ខណៈការឆ្លងមានលើស ​២០.០​០​០ករណី – CEN