សាកសព​របស់​ទារក ត្រូវបាន​រកឃើញ​ដោយមាន​ការ​រុំ​ដោយ​កន្សែង និង​ខោរ​មនុស្ស​ប្រុស​ – CEN