អ្នកដំណើរ ១០នាក់នៅលើកប៉ាល់ទេ​ស​ចរ​ណ៍ជ​ប៉ុន មានផ្ទុកវីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា – CEN