លោកវិល្លាម លើកឡើងបញ្ហាផ្លូវ​ថ្ន​ល់ បញ្ហាមន្ត្រី ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សា​ធាណ​ការ​ – CEN