ជំរុញ​ឲ្យរ​ដ្ឋបាល​ព្រៃឈើ បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ ​និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការបំពេ​ញ​តួ​នាទី និងភារកិច្ចឱ្យកាន់តែមានប្រ​សិ​ទ្ធ​ភាព – CEN