ការដោះស្រាយ​វិវាទ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​កំពុង​ពេញនិយម​ – CEN