ប្រជាពលរ​ដ្ឋកម្ពុ​ជាប្រមា​ណ១​៥.០០០នាក់ បានស្លាប់ជារៀងរាល់​ឆ្នាំ​ បណ្តាលមក​ពីជំ​ងឺ បង្កឡើងដោយការប្រើប្រា​ស់ផលិត​ផល​ថ្នាំជក់ – CEN