ចិននឹង​កាត់​ពន្ធ​ពាក់ក​ណ្តាល​លើទំ​និញនាំចូលអាមេរិចត​ម្លៃ​ ៧៥ពាន់លានដុល្លា​រ – CEN