មុខសញ្ញាជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀ​នចំនួន៣នាក់ ត្រូវបញ្ជូនទៅ​សា​លា​ដំ​បូងខេត្ត – CEN