ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា បើក​កិច្ចប្រជុំ​សេចក្ដីព្រា​ង​ច្បាប់ ផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះក្រសួង ​និងចូលរួមផ្ដល់យោប​ល់​ – CEN