ចាប់សន្តិ​សុ​ខផ្សារ សូរិយ៉ាម៉ល​ម្នាក់ មា​នសារ​ធា​តុញៀ​ន​លួ​ចកញ្ច​ក់រ​ថយន្ត – CEN