ឃាត់ខ្លួន​មេបន​ម្នាក់ នាំ​នារី​ក្មេងៗ​អោយ​រួមភេទ​ជាមួយ​ភ្លៀវ​នៅតាម​ផ្ទះសំណាក់ និង សណ្ឋាគារ – CEN