បើក​ព្រឹត្តិការណ៍ «​កាលានុវត្តភាព​ធុរកិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ​កម្ពុជា ២០២០» និង​ជួប​ជាមួយ​ធុរជន​អាមេរិក​ – CEN