លោក Xi Jinping មានប្រសាសន៍ថា មានតែ​ក្នុង​កាលៈទេសៈ នៃ​ការលំបាក ទើប​ស្គា​ល់ពី​មិត្តភក្តិ​ពិតប្រាកដ​ – CEN