សម្តេចតេជោ បានអះអាងថា សុខ​ភាពរ​ប​ស់ខ្ញុំ គឺនៅល្អរឹងមាំដូចធ​ម្ម​តា – CEN