រកឃើញអ្នក​ផ្ទុក​វីរុ​សកូ​រ៉ូ​ណាថ្មី​ចំនួន ៤១នាក់នៅលើនាវាទេស​ច​រណ៍​ជប៉ុ​ន – CEN