អនុ​ម័ត លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប​ង្កើ​​ត​​ក្រសួ​ងឧ​ស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ​ – CEN