អ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា​នៅ​ចិន​កើន​ដល់ ៧២២នាក់ ខណៈអ្នកឆ្លង​មា​ន​លើស ៣៤.០០០នាក់ – CEN