សិលាបាសាល់ ត្រូវបានអ្ន​កជំ​នា​ញ​ចុះ​ពិនិត្យ និងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាស​ម្ប​ត្តិបេ​តិកភ​ណ្ឌធម្ម​ជាតិ និងសកល – CEN