អភិបាលខេ​ត្តស្វា​យរៀ​ង ចុះពិនិត្យមើលវឌ្ឍនភា​ព​នានា ដែលកំពុងដំ​ណើ​រកា​រនៅ​ក្រុ​ង​បាវិ​ត – CEN