រដ្ឋមន្ត្រីការ​ងារ​បញ្ជា ទៅមន្ត្រីចុះពិនិត្យចរន្ត​ទី​ផ្សារ​ការ​ងា​រ ដើម្បីរើសកម្លាំងព​ល​កម្ម នៅកន្លែងសល់ទៅបំពេ​ញ​នៅក​ន្លែង​ខ្វះត​ម្រូ​វ​ការ – CEN