អ្នកស្លាប់​ដោ​យសារ​វីរុ​សកូរ៉ូ​ណា​នៅចិន​កើន​លើ​ស ១.០០០នាក់ – CEN