សញ្ញាព្រមានជំងឺទឹ​ក​នោមផ្អែ​ម ដែលអ្នកគួរយល់ដឹ​​ង – CEN