ក្រោយប្រទេសតំបន់អាហ្រ្វិចទាមទារឲ្យសុំទោស ត្រាំ ចេញមុខបញ្ជាក់ថា លោកមិនបានប្រកាន់ពូជសាសន៏ទេ – CEN