បុរស​ជនជាតិ​ចិន​ដែលជា​ពី​ជំងឺ​កូ​រ៉ូ​ណា និងគ្រួសារ លា​ហើយ អរគុណ​កម្ពុជា – CEN