អ្នកវិនិយោគ​ជប៉ុ​ន នឹងម​ក​កា​ន់​ក​ម្ពុជា កា​ន់តែច្រើន បន្ទាប់ពី​មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរា​ជ​រ​ដ្ឋា​​ភិ​បា​​ល​​​ក​ម្ពុជា – CEN