ដាក់​ចេញ​ជាយន្ត​កា​រ​ដោះស្រាយ រាល់បញ្ហាដែលជាឧបស​គ្គ​ ក្នុងដំណើរការអភិ​វ​ឌ្ឍវិ​ស័​យស្រូវ-អង្ករក​ម្ពុ​ជា​ ឱ្យបាន ១លានតោននាពេ​ល​អ​នា​គត – CEN