កម្ពុជា សោកស្ដាយ​ចំពោះ សេចក្ដីសម្រេច​ដ៏​អយុត្តិធម៌ របស់​អឺរ៉ុប ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការដក​ផ្នែក​ខ្លះ នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA – CEN