កម្ពុជា​នឹង​បញ្ជូន​កម្មសិក្សាការី​១.០០០​នាក់ ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ហើយ​នឹង​ទទួ​បាន​ប្រាក់ខែ​ចាប់ពី​១.០០០​ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ​ – CEN