លោក​ជា​ សុផារ៉ា ឲ្យ ពង្រឹង​ច្បាប់​សំណង់ ដល់​អ្នកមាន​វិជ្ជាជីវៈ​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ – CEN