វីរុស​ COVID-19៖ មានអ្នកស្លាប់​ថ្មីចំនួន ១១៦នាក់ បណ្តាលឲ្យអ្នកស្លាប់សរុ​ប​កើន​ដល់ជិ​ត ១.៥០០នាក់ – CEN