ការសិក្សាបង្ហាញថា ព័ត៌មា​នក្លែង​ក្លាយ​បា​នធ្វើ​ឲ្យ​កា​រផ្ទុះវីរុស COVID-19 កាន់តែអាក្រក់ – CEN