ដោះស្រាយបញ្ហាស្នាមជ្រួញនៅ​ក​ន្ទុយ​ភ្នែក ដោយវិធីសាស្រ្តទាំ​ង​នេះ – CEN