ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅចិនដោយសា​រ​វីរុស COVID-19 កើនលើស ១.៥០០នាក់ – CEN