អង្គការទេសច​រ​ណ៍ពិភ​ព​លោក អរគុណប្រមុខរាជរដ្ឋាភិ​បា​លក​ម្ពុជា ដែលបានធ្វើ​ស​កម្ម​ភាពមនុស្សធម៌ សង្រ្គោះអ្នកទេសចរលើនាវា Westerdam – CEN