ត្រូវតែមានការ​ប្រុ​ងប្រ​យ័​ត្ន និងត្រូវលុបបំបា​ត់​អំ​ពើ​ ដែលខុសឆ្គងនិងភា​ព​អស​កម្ម ចំពោះបក្សនិងប្រជាពលរ​ដ្ឋ​នៅមូ​ល​ដ្ឋាន – CEN