រាជរដ្ឋាភិបាលក៏​បា​នធ្វើប្រតិភូកម្មមុខ​ងារ សិទ្ធិអំណាច និងធនធាន ពីថ្នាក់ជា​តិ​ មកឱ្យថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីអាចផ្ដល់សេវាសាធារ​ណៈ​​ ជូនប្រពលរដ្ឋ​​បា​​​នល្អ​ប្រសើរ​ – CEN