ទិវាស​ត្វ​ពង្រូល​ពិភ​ព​លោ​ក , ក្នុងប្រទេសចិន និងវៀតណាម ពង្រូលត្រូវបានគំរាមកំហែ​ង​ដោយ​ការ​ប​របាញ់ និងការជួញដូរ​សាច់ និងស្រកា – CEN